ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

ตัวชี้วัดรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมปีที่ 6

ข้อที่

รหัส

ตัวชี้วัด

1.

พ.1.1 ป.6/1

อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

2.

พ.1.1 ป.6/2

อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

3.

พ.2.1 ป.6/1

อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับผู้อื่น

4.

พ.2.1 ป.6/2

วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

5.

พ.3.1 ป.6/1

แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง

6.

พ.3.1 ป.6/2

แสดงทักษะการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬาและนำผลมาปรับปรุงเพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น

7.

พ.3.1 ป.6/3

เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด

8.

พ.3.1 ป.6/4

ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา

9.

พ.3.1 ป.6/5

ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอื่น ๆ

10.

พ.3.2 ป.6/1

อธิบายประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสสร้างเสริมบุคลิกภาพ

11.

พ.3.2 ป.6/2

เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ

12.

พ.3.2 ป.6/3

เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจำ

13.

พ.3.2 ป.6/4

ปฏิบัติตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาที่เล่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

14.

พ.3.2 ป.6/5

จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและนำไปใช้ในการเล่นกีฬา

15.

พ.3.2 ป.6/6

เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา


ตัวชี้วัดรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมปีที่ 6

ข้อที่

รหัส

ตัวชี้วัด

16.

พ.4.1 ป.6/1

แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

17.

พ.4.1 ป.6/2

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย

18.

พ.4.1 ป.6/3

แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

19.

พ.4.1 ป.6/4

สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

20.

พ.5.1 ป.6/1

วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม

21.

พ.5.1 ป.6/2

ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ

22.

พ.5.1 ป.6/3

วิเคราะห์สาเหตุจากการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด


ตัวชี้วัดรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมปีที่ 5

ข้อที่

รหัส

ตัวชี้วัด

1.

พ.1.1 ป.5/1

อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

2.

พ.1.1 ป.5/2

อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

3.

พ.2.1 ป.5/1

อธิบายความเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม

4.

พ.2.1 ป.5/2

อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

5.

พ.2.1 ป.6/3

ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

6.

พ.3.1 ป.5/1

จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด

7.

พ.3.1 ป.5/2

เล่นเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด

8.

พ.3.1 ป.5/3

ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล

9.

พ.3.1 ป.5/4

แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

10.

พ.3.1 ป.5/5

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด

11.

พ.3.1 ป.5/6

อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม

12.

พ.3.2 ป.5/1

ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและการตัดสินใจ

13.

พ.3.2 ป.5/2

เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ำเสมอโดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลายและมีน้ำใจนักกีฬา

14.

พ.3.2 ป.5/3

ปฏิบัติตามกฏกติกาการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น

15.

พ.3.2 ป.5/4

ปฎิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬาไทย กีฬาสากล


ตัวชี้วัดรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมปีที่ 5

ข้อที่

รหัส

ตัวชี้วัด

16.

พ.4.1 ป.5/1

แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

17.

พ.4.1 ป.5/2

ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ

18.

พ.4.1 ป.5/3

วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล

19.

พ.4.1 ป.5/4

ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

20.

พ.4.1 ป.5/5

ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

21.

พ.5.1 ป.5/1

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด

22.

พ.5.1 ป.5/2

วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา